Hi 您好 안녕 Hai สวัสดี CHÀO नमस्ते -Geeting for Asian customers-

We are very pleased to introduce our products to our customers in Asian countries.However, since we speak only Japanese and English, we use translation software to communicate with our customers in non-English speaking countries.Our WEBsite is not yet completely language-free, as only some of the languages are automatically translated.However, Google Chrome browser has a standard setting to automatically translate all websites, and for Iphone and Mac users, Safari has a similar feature.You can set this up at the touch of a button, and we hope you will enjoy shopping with the translation feature.

We are very close to everyone in Asia.Fortunately, shipping costs are very much lower than in North America or Europe, and we feel that we are positioned in a way that allows our customers to shop more easily.

If you have any questions, please feel free to contact us in your own language.We will use translation software and look forward to communicating with you.

DSC_45251.jpg__PID:1ca3b576-69ec-4723-9812-ec471e19de8e

我们非常高兴能向亚洲国家的客户介绍我们的产品。然而,由于我们只讲日语和英语,我们使用翻译软件与非英语国家的客户沟通。我们的网站还不是完全无语言的,因为只有部分语言被自动翻译。然而,谷歌浏览器有一个标准设置,可以自动翻译所有网站,对于Iphone和Mac用户,Safari浏览器也有类似的功能。你可以通过一个按钮进行设置,我们希望你会喜欢用翻译功能购物。

我们离亚洲的每个人都非常近。幸运的是,运费比北美或欧洲低得多,我们觉得我们的定位是让我们的客户更容易购物。

如果你有任何问题,请随时用你自己的语言联系我们。我们将使用翻译软件,并期待着与您沟通。

 001(1900 × 1260 px).jpg__PID:d6c353f3-ae5a-4eac-b407-a62132197f8f我們非常高興能向亞洲國家的客戶介紹我們的產品。然而,由於我們只講日語和英語,我們使用翻譯軟件與非英語國家的客戶溝通。我們的網站還不是完全無語言的,因為只有部分語言被自動翻譯。然而,谷歌瀏覽器有一個標準設置,可以自動翻譯所有網站,對於Iphone和Mac用戶,Safari瀏覽器也有類似的功能。你可以通過一個按鈕進行設置,我們希望你會喜歡用翻譯功能購物。

我們離亞洲的每個人都非常近。幸運的是,運費比北美或歐洲低得多,我們覺得我們的定位是讓我們的客戶更容易購物。

如果你有任何問題,請隨時用你自己的語言聯繫我們。我們將使用翻譯軟件,並期待着與您溝通。

 

아시아 국가의 고객에게 제품을 소개하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.하지만 당사는 일본어와 영어만 지원하기 때문에 비영어권 국가의 고객과 소통하기 위해 번역 소프트웨어를 사용하고 있습니다.당사 웹사이트는 일부 언어만 자동 번역되므로 아직 완전히 언어가 지원되지 않습니다.하지만 구글 크롬 브라우저에는 모든 웹사이트를 자동으로 번역하는 표준 설정이 있으며, 아이폰과 맥 사용자의 경우 사파리에도 유사한 기능이 있습니다.버튼 하나만 누르면 이 기능을 설정할 수 있으며, 번역 기능을 통해 즐거운 쇼핑을 즐기시기 바랍니다.

우리는 아시아의 모든 사람들과 매우 가깝습니다.다행히 북미나 유럽에 비해 배송비가 매우 저렴하기 때문에 고객이 더 쉽게 쇼핑할 수 있는 위치에 있다고 생각합니다.

궁금한 점이 있으시면 언제든지 모국어로 문의해 주시기 바랍니다.번역 소프트웨어를 사용하여 고객과 소통할 수 있기를 기대합니다.

 

Kami sangat senang memperkenalkan produk kami kepada pelanggan kami di negara-negara Asia.Namun, karena kami hanya berbicara dalam bahasa Jepang dan Inggris, kami menggunakan perangkat lunak penerjemahan untuk berkomunikasi dengan pelanggan kami di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris.Situs web kami belum sepenuhnya bebas bahasa, karena hanya beberapa bahasa yang diterjemahkan secara otomatis.Namun, browser Google Chrome memiliki pengaturan standar untuk menerjemahkan semua situs web secara otomatis, dan untuk pengguna Iphone dan Mac, Safari memiliki fitur serupa.Anda dapat mengaturnya dengan satu sentuhan tombol, dan kami harap Anda dapat menikmati berbelanja dengan fitur terjemahan.

Kami sangat dekat dengan semua orang di Asia.Untungnya, biaya pengiriman jauh lebih rendah daripada di Amerika Utara atau Eropa, dan kami merasa bahwa kami diposisikan sedemikian rupa sehingga pelanggan kami dapat berbelanja dengan lebih mudah.

Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dalam bahasa Anda sendiri.Kami akan menggunakan perangkat lunak penerjemahan dan berharap dapat berkomunikasi dengan Anda.

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าในประเทศแถบเอเชียอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราพูดได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เราจึงใช้ซอฟต์แวร์การแปลเพื่อสื่อสารกับลูกค้าของเราในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเว็บไซต์ของเรายังไม่ปราศจากภาษาโดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีเพียงบางภาษาเท่านั้นที่ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตาม เบราว์เซอร์ Google Chrome มีการตั้งค่ามาตรฐานในการแปลเว็บไซต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และสำหรับผู้ใช้ iPhone และ Mac Safari ก็มีคุณสมบัติที่คล้ายกันคุณสามารถตั้งค่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว และเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งด้วยคุณสมบัติการแปลภาษา

เราสนิทกับทุกคนในเอเชียมากโชคดีที่ค่าขนส่งถูกกว่าในอเมริกาเหนือหรือยุโรปเป็นอย่างมาก และเรารู้สึกว่าเรามีตำแหน่งที่ช่วยให้ลูกค้าของเราซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราในภาษาของคุณเองเราจะใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษาและหวังว่าจะได้สื่อสารกับคุณ

 

Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu sản phẩm của mình tới khách hàng tại các nước Châu Á.Tuy nhiên, vì chúng tôi chỉ nói tiếng Nhật và tiếng Anh nên chúng tôi sử dụng phần mềm dịch thuật để giao tiếp với khách hàng ở các quốc gia không nói tiếng Anh.Trang WEB của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn không có ngôn ngữ vì chỉ một số ngôn ngữ được dịch tự động.Tuy nhiên, trình duyệt Google Chrome có cài đặt tiêu chuẩn để tự động dịch tất cả các trang web và đối với người dùng Iphone và Mac, Safari cũng có tính năng tương tự.Bạn có thể thiết lập tính năng này chỉ bằng một nút bấm và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích mua sắm với tính năng dịch.

Chúng tôi rất thân thiết với mọi người ở châu Á.May mắn thay, chi phí vận chuyển thấp hơn rất nhiều so với ở Bắc Mỹ hoặc Châu Âu và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi được định vị theo cách cho phép khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn.Chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm dịch thuật và mong được giao tiếp với bạn.

हमें एशियाई देशों में अपने ग्राहकों के सामने अपने उत्पाद पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है।.हालाँकि, चूँकि हम केवल जापानी और अंग्रेजी बोलते हैं, हम गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं।.हमारी वेबसाइट अभी तक पूरी तरह से भाषा-मुक्त नहीं है, क्योंकि केवल कुछ भाषाओं का स्वचालित रूप से अनुवाद किया जाता है।.हालाँकि, Google Chrome ब्राउज़र में सभी वेबसाइटों का स्वचालित रूप से अनुवाद करने के लिए एक मानक सेटिंग है, और Iphone और Mac उपयोगकर्ताओं के लिए, Safari में एक समान सुविधा है।.
आप इसे एक बटन के स्पर्श से सेट कर सकते हैं, और हमें आशा है कि आप अनुवाद सुविधा के साथ खरीदारी का आनंद लेंगे।. 

हम एशिया में सभी के बहुत करीब हैं।.सौभाग्य से, शिपिंग लागत उत्तरी अमेरिका या यूरोप की तुलना में बहुत कम है, और हमें लगता है कि हम इस तरह से तैनात हैं कि हमारे ग्राहक अधिक आसानी से खरीदारी कर सकें।.

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे अपनी भाषा में संपर्क करें।.हम अनुवाद सॉफ़्टवेयर का उपयोग करेंगे और आपके साथ संवाद करने के लिए तत्पर रहेंगे।.